Kim jesteśmy

Naszą specjalizacją są usługi konsultacyjne oraz wsparcie techniczne, które świadczymy firmom działającym w obszarze produkcji konstrukcji stalowych oraz różnego rodzaju elementów maszyn i urządzeń, gdzie stosowane są procesy spawalnicze.

Szkolenia i certyfikaty BHP (SCC/VCA, CSCS)

Klienci podejmujący współpracę z naszą firmą otrzymują usługę prowadzoną przez wykwalifikowanych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzimy szkolenia BHP dla pracowników oraz kadry kierowniczej przedsiębiorstw projektujących i wykonujących konstrukcje stalowe i stosujących procesy spawalnicze. Przedmiotem kursów są m. in. systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy SCC/VCA. Pomagamy uzyskać wymagane kompetencje pracownikom przygotowującym się do wyjazdu do krajów Unii Europejskiej, takich jak Niemcy, Holandia, Belgia, a także do Wielkiej Brytanii i Skandynawii.

Wymóg posiadania danego certyfikatu BHP ma swoje źródło w przepisach prawnych i obowiązuje zarówno w krajach UE, jak i państwach spoza Unii. Przejście szkolenia jest więc konieczne w sytuacji, gdy pracownik poszukuje zatrudnienia za granicą, a także gdy, będąc zatrudnionym w polskiej firmie, wykonuje prace podwykonawcze dla przedsiębiorstwa zagranicznego.


SCC – Safety Certificate Contractors (Certyfikat bezpieczeństwa podwykonawców).
SCC – Safety Checklist for Contractors (Lista sprawdzająca Bezpieczeństwo Podwykonawców) to system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem dla podwykonawców (zarówno przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych) wykonujących prace o wyższym ryzyku wypadków.Obecnie wymagania SCC są znane na rynku międzynarodowym i stosowane są w różnych gałęziach przemysłu, w szczególności wszędzie tam gdzie wykonywane są prace niebezpieczne tak dla zdrowia i życia ludzkiego jak i dla środowiska.

Celem szkolenia SCC jest ustawiczne poprawianie warunków bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska i ciągłe podnoszenie świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa pracy.
Standard SCC przewiduje odrębne szkolenie dla kierownictwa i pracowników.

Prowadzimy dwa rodzaje szkoleń i egzaminów na terenie całego kraju i UE w zakresie:
SCC018 – certyfikat i szkolenie przeznaczone dla pracowników liniowych.
SCC017 – certyfikat i szkolenie przeznaczone dla kadry kierowniczej
Przeprowadzenie egzaminu i wydanie certyfikatu realizowane jest przez akredytowaną w DAkkS Jednostkę Certyfikującą Osoby.

Korzyści z posiadania SCC:
 • poprawa wizerunku przedsiębiorstwa,
 • poprawa organizacji pracy,
 • zmniejszenie wypadkowości,
 • zwiększenie świadomości zagrożeń,
 • zwiększenie szans na rynku pracy.

Certyfikat SCC
 • Certyfikat SCC jest wymagany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach z wdrożonym systemem SCC, które wykonuje prace o podwyższonym ryzyku. Certyfikat SCC wydawany jest w formie dyplomu i zachowuje ważność przez okres 10 lat.
 • Certyfikat SCC018 wymagany jest w Niemczech przez specjalistów pracowników liniowych.
 • Certyfikat SCC017 wymagany jest przez kierownictwo, kadrę zarządzającą.
Certyfikat VCA (Veiligheid Gezondheid Milieu, Checklijst, Aannemers)
 • Certyfikat VCA jest wymagany w przedsiębiorstwach, które prowadzą prace wysokiego ryzyka w środowisku niebezpiecznym. Certyfikat obowiązuje w Holandii, Belgii, Luksemburgu.

  Wyróżnia się dwa typy certyfikaty:
 • VCA – Basic, dla pracowników liniowych,
 • VCA – VOL, dla kadry kierowniczej.
 • Certyfikat jest dokumentem w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wymaganym przez przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii działające w sektorze budownictwa przemysłowego.
 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących i wyjeżdżających do pracy w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 • Karta dotyczy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Wielkiej Brytanii. Wydawany jest przez CITB – Construction Skills.
 • Dokument określa specjalizację i poziom doświadczenia pracowników budowlanych oraz potwierdza znajomość obowiązujących na budowach przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Karta obowiązuje w krajach skandynawskich. Dotyczy prac ogniowych (spawanie, szlifowanie, cięcie). Jest to fińska karta Bezpieczeństwa Pracy. Karta bezpieczeństwa jest wymagana podczas prac przy projektach lub kontraktach o podwyższonym ryzyku uszczerbku na zdrowiu i odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo w pracy.
Celem szkolenia jest uzyskanie udokumentowanych kompetencji dla personelu uczestniczącego w montażu połączeń kołnierzowych stosowanych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie, np. w branży petrochemicznej.
Szkolenie jest kierowane do:
 • personelu wykonującego montaż połączeń kołnierzowych,
 • personelu nadzorującego i kontrolującego montaż połączeń kołnierzowych.

Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie rodzaju i typów kołnierzy oraz uszczelek, szczelności, sposobów montażu i demontażu połączeń kołnierzowych, zwiększenia bezpieczeństwa osób oraz niezawodności instalacji przez nich obsługiwanych.
Udokumentowanie kompetencji - Certyfikaty, Zaświadczenia
Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz zajęć praktycznych i może zostać przeprowadzone w dwóch opcjach – z egzaminem końcowym lub bez tego egzaminu.
Uczestnicy otrzymują:
 • Certyfikat Kompetencji wystawiony przez międzynarodową notyfikowaną Jednostkę Certyfikującą – w przypadku, gdy szkolenie jest zakończone egzaminem końcowym przeprowadzonym przez Jednostkę Certyfikującą,
 • Zaświadczenie KTM WELD o odbyciu szkolenia – w przypadku, gdy szkolenie jest przeprowadzone bez egzaminu końcowego.
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych (System Zarządzania Jakością w spawalnictwie).
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych (Zakładowa Kontrola Produkcji – ZKP).
Systemy zarządzania jakością. Wymagania.